मानव आकिरिकी व शारीरिकी (Human Physiology and Anatomy)

अन्तर्रोपण, सगर्भता, भूर्णीय परिवर्धन, प्रसव तथा दुग्धस्त्रावण

  अन्तर्रोपण, सगर्भता, भूर्णीय परिवर्धन, प्रसव तथा दुग्धस्त्रावण (Implantation, Pregnancy, Embryonic Development, Parturition and Lactation) Contents अन्तर्रोपण (Implantation) मोरुला के बाहर

READ MORE